Algemene voorwaarden en privacy-verklaring

Algemene voorwaarden Perfect Fit Kollum

Lidmaatschap
• Inschrijving lidmaatschap kan worden gedaan bij de balie van Perfect fit. Een lidmaatschap wordt aangegaan voor een looptijd van een maand / kwartaal / half jaar/ jaar en wordt daarna automatisch maandelijks verlengd.
• Via een prijsaanpassing wordt het lidmaatschap verlengd afhankelijk van prijs en looptijd wat via de balie van Perfect fit, email of online contactformulier gerealiseerd kan worden.
• Lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
• Abonnement verlengen kan ook via e-mail.
• Het inschrijfgeld bedraagt € 25,00.
• Perfect Fit Kollum heeft het recht haar prijzen te wijzigen.
• Alle vanaf prijzen zijn gebaseerd op een jaar abonnement, dit geldt ook voor een internet verlenging.
• U heeft uitsluitend tijdens openingstijden toegang tot de fitnessruimte. Op het bord bij de ingang en op de website staan de openingstijden vermeld.
• Kinderen jonger dan 16 jaar hebben, alleen onder begeleiding, toegang tot de fitnessruimte.
• Tijdens de reguliere groepslessen, kunt u geen gebruikmaken van de groepsleszaal voor bijvoorbeeld eigen oefeningen.
• Per gezinsabonnement kunnen er maximaal 4 personen (wonende op hetzelfde adres) sporten, indien er meerdere gezinsleden op ditzelfde adres willen sporten, kunt u uw gezinsabonnement upgraden voor 5 euro per extra persoon. Voorbeeld: Zo betaald u voor 5 gezinsleden €45,- per maand bij een jaarabonnement en voor 6 gezinsleden €50,- p.m. per jaarabonnement.
• Per gezinsabonnement kan 1 familielid per tijdstip sporten. Tijdens rustige momenten en op basis van onderlinge overleg kun je met meerdere familieleden tegelijk komen.
• Iedereen dient zich zelf in te schrijven voor de groepslessen, door gebruik te maken van het reserveringssysteem of te bellen/ mailen.
• Losse prijs voor een groepsles of fitness bedraagt €7,50.
• Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het veranderen van zijn/haar persoonlijke situatie. Wanneer u als gezin niet meer woonachtig bent op hetzelfde adres of wanneer u geen student meer bent, dient u zelf zorg te dragen voor het wijzigen van uw abonnement. Steekproefsgewijs wordt hierop gecontroleerd. Indien blijkt dat uw gegevens niet meer correct zijn, zal het verschuldigde abonnementsgeld en een boete op u worden verhaald.

PerfectFit key
• 7 dagen in de week trainen wanneer het jou uitkomt wordt mogelijk gemaakt met de perfectfit key!
Tijdens de openingstijden met key zullen de deuren sluiten en kan er alleen toegang verleend worden met de key. Wil je als lid een gast meenemen op het moment als er geen personeel is, dan ben jij de vertegenwoordiger van perfectfit voor de gast. Een gast betaald voor een bezoek 7,50 euro, als vertegenwoordiger van perfectfit kunnen wij de betaling verrekenen met het lid via automatische incasso of per contant. Een gast aanmelden kan via mail: info@sportcentrum-perfectfit.nl
Wil je gebruik maken van de perfectfit key? Voor een eenmalige bijdrage van slechts 5 euro heb je 7 dagen per week toegang tot de sportschool. Uitgezonderd van de feestdagen.

Aansprakelijkheid
• Perfect Fit Kollum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies en diefstal van goederen of letsel ontstaan bij activiteiten tijdens de training in of rond de accommodatie van het Perfect Fit Kollum.
• Achtergelaten kleding of andere eigendommen worden twee maanden bewaard en na deze periode aan een goed doel geschonken.

Opzeggen
• Bij het afsluiten van uw abonnement kiest u voor een minimale looptijd, het is niet mogelijk uw abonnement te beëindigen alvorens het verstrijken van deze looptijd. Enige uitzondering hierop is wanneer u onverwachts verhuist en u meer dan 10 kilometer vanaf de sportschool woonachtig bent.
• Opzegging van het lidmaatschap dient minimaal 31 dagen voor de eerste van de volgende kalendermaand te gebeuren via de mail naar info@sportcentrum-perfectfit.nl. Voorbeeld: zegt u op 5 september op, dan stopt uw lidmaatschap per 1 november.
• Bij het niet tijdig opzeggen wordt het lidmaatschap iedere maand automatisch verlengd.

Bevriezen
• Bevriezen van het abonnement kan uitsluitend bij langdurige ziekte, vakantie langer dan 2 maanden of bij langdurig afwezigheid met betrekking tot werkgerelateerde zaken. Na deze periode gaat uw abonnement automatisch weer verder met inachtneming van de vooraf afgesproken minimale looptijd.

Betalingen

  1. Wij hebben de administratie en inning van de abonnementstermijnen uitbesteed aan CE PSD2 B.V. handelend onder de naam dockdock, Blaak 16 te (3011 TA) Rotterdam, KvK nummer 70472823. Voor de abonnementstermijnen ontvangt u daarom geen correspondentie van ons, maar van dockdock.
  2. dockdock mag haar dienstverlening aan ons weigeren, bijvoorbeeld omdat zij moeilijkheden verwacht bij de betaling van de termijnen die wij aan haar overdragen. Om haar in staat te stellen hierover een beslissing te nemen, verschaft u via iDIN informatie over u aan dockdock. Deze informatie betreft gegevens die dockdock nodig heeft voor de administratie en inning van de door u verschuldigde abonnementstermijnen. Door een abonnement bij ons af te sluiten stemt u er mede ten behoeve van dockdock mee in dat wij deze gegevens aan dockdock verschaffen en dat zij en de aan haar verbonden ondernemingen deze gegevens gebruiken voor de administratie en inning van de door u verschuldigde abonnementstermijnen en credit management- en verificatie- doeleinden. Tevens kunnen deze gegevens door dockdock (en/of de aan haar verbonden ondernemingen) worden gebruikt voor kwaliteitsonderzoek, de ontwikkeling van statistische modellen, met als doel het segmenteren van incassoportefeuilles waardoor verdere optimalisatie van het incassoresultaat wordt bereikt, de beoordeling van het betalingsrisico (het uitvoeren van credit scores/kredietwaardigheidstoetsen) en de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en andere onregelmatigheden.
  3. De administratie van dockdock, al dan niet met inbegrip van onze administratie, wordt voor de vaststelling van uw betalingsverplichting vermoed juist te zijn. Niettemin heeft u het recht om in dit opzicht tegenbewijs te leveren.
  4. Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.


Huisregels en parkeerregels Perfect Fit Kollum

Huisregels:
• Ieder lid dient zich aan de huisregels te houden. In geval van schending van de huisregels of ander onaanvaardbaar gedrag heeft het Perfect Fit Kollum het recht het lidmaatschap te beëindigen en/of de toegang onmiddellijk te ontzeggen zonder dat enige terugbetaling aan de orde is.
• De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden.
• Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden in de sportruimten. Koffie en thee is alleen toegestaan in de koffiecorner.
• Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden.
• Wij raden u aan om voor het opbergen van uw eigendommen gebruik te maken van de lockers. Perfect Fit is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van goederen.
• Gelieve na het sporten geen eigendommen achter te laten in de lockers, daar deze dagelijks worden gecontroleerd en opengemaakt.
• Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht.
• Het is verplicht schone en gepaste sportschoenen en sportkleding te dragen.
• Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden.
• Het is verplicht om de cardio apparatuur na gebruik te reinigen.
• Na training alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen.
• Het is niet toegestaan machines onnodig bezet te houden.
• Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
• Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd en indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie.

Parkeerbeleid:
• Fietsen dienen in de fietsenstalling gezet te worden, dit is achter het sportgebouw. Het is niet toegestaan fietsen aan de voorzijde van het gebouw, in de steeg of bij de kinderopvang te plaatsen
• Auto’s dienen geparkeerd te worden in de parkeervakken aan de Voorstraat, op het parkeerterrein aan de achterzijde van het gebouw (bereikbaar via de van Scheltingalaan)

PRIVACY-VERKLARING

Dit is een privacyverklaring van Sportcentrum Perfectfit, gevestigd te Kollum en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55985890. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
(a) als het lid zich inschrijft voor een lidmaatschap en/of evenement/activiteit
(b) als het lid onze website/facebook bezoekt
(c) als het lid in het ledenportaal een wijziging doorgeeft of een daarvoor bestemd formulier invult
(d) als er een lidmaatschap word aangevraagd via onze website/papieren inschrijfformulier
(e) als het lid gebruikt maakt van rittenkaarten
(f) als het lid contact met ons opneemt d.m.v. E-mail en/of telefoon en overige contactmomenten
1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
(a) naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnr., leeftijd, geslacht, IBAN
(b) lidmaatschapsnummer
(c) evt. gezondheid meldingen die door het lid zelf worden doorgegeven
1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):
(a) lidmaatschap te effectueren
(b) doorgegeven wijzigingen in het lidmaatschap te verwerken
(c) e-mail berichten te versturen vanuit ledenadministratie, secretariaat en bestuur
(d) optimalisatie website/facebook
(e) verbetering van onze dienstverlening

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR
2.1 U kunt contact opnemen met ons via email: info@sportcentrum-perfectfit.nl voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens;
(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Sportcentrum Perfectfit

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1
Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN
4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:
(a) Dockdock
(b) Epass Online: ons ledenadministratie pakket
(c) Balanza (fysiotherapeut & diëtiste indien dit van toepassing is )

4.2 Gebruik van foto en video/film
Wij kunnen foto’s en video/film van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).
4.3 Het doel van camera toezicht
(a) Bewaking in verband met toegang en schade door vandalisme en diefstal
(b) Toezicht houden op uitvoering van oefeningen
(c) Herkenning of identificatie van personen die lid zijn
(d) Ter beveiliging van onze en andermans eigendommen

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen