Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Balanza Beweegcentrum

1. Definities

 1. Balanza Beweegcentrum: de vestiging zoals vermeld op het inschrijfformulier met wie de Overeenkomst is gesloten.
 2. Lid: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Lidmaatschap aangaat met betrekking tot beweegactiviteiten.
 3. Bedrijfslid: natuurlijk persoon die een Bedrijfslidmaatschap aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten.
 4. Beweegactiviteiten: diensten gericht op lichamelijke en/of geestelijke activiteiten.
 5. Lidmaatschap: Overeenkomst tussen Balanza Beweegcentrum en het Lid ter zake van Beweegactiviteiten. Dit betreffen sportabonnementen en additionele diensten (zoals groepslessen, wellness, etc.).
 6. Bedrijfslidmaatschap: het Lidmaatschap is middels een overkoepelende bedrijfssportovereenkomst met de werkgever van het Lid.
 7. Het Lidmaatschap komt tot stand door ondertekening van het aanbod. Dit kan via een inschrijfformulier op de vestiging of middels accordering van de inschrijving online via de website.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Lidmaatschappen en Bedrijfslidmaatschappen betreffende Beweegactiviteiten, die tussen Balanza Beweegcentrum en het Lid worden gesloten.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van elke overeenkomst tussen Balanza en haar opdrachtgever betreffende begeleiding en/of het leveren van diensten. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten, klanten, consumenten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van Balanza inroepen. De opdrachtgever ontvang deze algemene voorwaarden per email, voorafgaand aan de behandeling of het leveren van de diensten.

2.3 Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is schriftelijk verkrijgbaar en zijn ook ten alle tijden online in te zien via de website. De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze tekst laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst/de voorwaarden onverlet. Balanza Beweegcentrum is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53092422.

3. Bereikbaarheid

3.1 Het Balanza Beweegcentrum is van maandag t/m vrijdag geopend van 07:00 uur tot 22:00 uur en op zaterdag van 09:30 uur tot 15:30 uur en op zondag van 10:00 uur tot 13:00 uur. 

3.2 Wij zijn doordeweeks beschikbaar voor individuele afspraken. Daarnaast zijn wij elke werkdag bereikbaar via telefoon, sms en WhatsApp op het nummer 0631010872. Voor het maken van een afspraak of het opvragen van meer informatie kun je ook e-mailen naar fitness@balanzabeweegcentrum.nl of het contactformulier op de website invullen. Wij streven ernaar om binnen 24 uur te reageren op jouw bericht. Dit is m.u.v. het weekend- en feestdagen. 

3.3 Balanza Beweegcentrum is bevoegd om het Beweegcentrum geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. Balanza Beweegcentrum is tevens bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) het Beweegcentrum tijdelijk of blijvend te wijzigen. Ook is Balanza Beweegcentrum bevoegd het Beweegcentrum voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. 

3.4 Indien Balanza Beweegcentrum om welke reden dan ook geen sportfaciliteiten kan verschaffen, ga je ermee akkoord dat je even tijdelijk niet kunt sporten. Indien Balanza Beweegcentrum langer dan 14 dagen is gesloten kun je kosteloos het lidmaatschap opzeggen op de wijze als omschreven in artikel 7.

4. Bedenktijd Lidmaatschap

4.1 Je hebt bij een inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving kosteloos en zonder opgaaf van reden af te zien van het lidmaatschap waarvoor je je hebt ingeschreven. Dit geldt ook voor de overeenkomsten die geheel op afstand zijn gesloten (zoals via de website van Balanza Beweegcentrum). De wijze van opzegging staat vermeld in artikel 9 van deze voorwaarden.

4.2 Balanza Beweegcentrum kan altijd zonder opgave van reden jouw inschrijving weigeren. Bij weigering ben je geen kosten verschuldigd en zullen reeds betaalde bedragen worden teruggestort.

5. Identificatie in het Beweegcentrum

5.1 Balanza Beweegcentrum behoudt zich het recht voor om bij inschrijving om identificatie te vragen. Verder is Balanza Beweegcentrum gerechtigd om op ieder tijdstip identificatie te vragen teneinde na te gaan of jij inderdaad de persoon bent die de toegangsdruppel gebruikt.

5.2 Bij inschrijving wordt gevraagd om het maken van een foto, zodoende kan Balanza Beweegcentrum nagaan of degene van wie de toegangsdruppel is ook degene is die incheckt voor het sporten.

5.3 Je bent verplicht een geldig telefoonnummer en e-mailadres op te geven zodat we je in geval wijzigingen of betalingsachterstanden kunnen informeren.

5.4 Indien de op het inschrijfformulier of later aan Balanza Beweegcentrum vermelde gegevens wijzigen dien je dit zo snel mogelijk aan Balanza Beweegcentrum door te geven. Je kunt jouw gegevens altijd inzien via het klantenportaal van Balanza Beweegcentrum.

6. Gebruik Klantportaal en Toegangsdruppel

6.1 Bij de inschrijving ontvang je een toegangsdruppel voor toegang tot het Beweegcentrum van Balanza.  Deze druppel is persoonlijk op naam en ben je verplicht te gebruiken wanneer je binnenkomt in het Beweegcentrum.  

6.2 Met de code die achterop de toegangsdruppel staat, en een wachtwoord kun je inloggen in het klantportaal van Balanza Beweegcentrum. Hierin vind je jouw persoonsgegevens, afspraken en facturen. Via het klantportaal meld je je aan- en af voor sportactiviteiten. 

6.3 De meest actuele activiteiten die Balanza Beweegcentrum zijn, zoals de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden vind je in het klantportaal. Balanza Beweegcentrum zal deze minimaal 4 weken van te voren via het klantportaal aankondigen.

6.4 Balanza Beweegcentrum is bevoegd om bij misbruik van de druppel en bij betalingsachterstanden jou de toegang tot het pand te ontzeggen. 

6.5 Het gebruik van de toegangsdruppel is op basis van bruikleen, deze kost niets en er zit geen borg op. Verlies of diefstal van de druppel dient zo snel mogelijk aan Balanza Beweegcentrum te worden gemeld. Voor een nieuwe druppel wordt € 5,00 in rekening gebracht.

7. Financieel

7.1 De prijzen en kortingen voor het Lidmaatschap die staan vermeld op de website van Balanza Beweegcentrum staan zijn actueel en leidend. Het lidmaatschapsgeld is voor een periode van 4 weken. 

7.2 Balanza Beweegcentrum is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen en kortingen aan te passen, ook in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW. Balanza Beweegcentrum is verder bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden vanaf de startdatum van het lidmaatschap, dan heb je het recht om je lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

7.3 Balanza Beweegcentrum houdt zich het recht voor prijzen en kortingen te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend. 

7.4 Per lidmaatschap is er maar één korting tegelijk mogelijk. Dus óf een gezinskorting óf een jeugdkorting óf een crossfitkorting. 

7.5 Het lidmaatschapsgeld wordt via SEPA automatische periodieke incasso vooraf geïncasseerd via de ABN AMRO bank. Balanza Beweegcentrum kan achterstallige betalingen innen via SEPA automatische incasso. Wanneer na twee pogingen tot het innen van achterstallige betalingen dit niet lukt wordt er  € 20,00 euro administratiekosten in rekening gebracht. 

7.6 Indien je niet tijdig je lidmaatschap en eventuele andere aangeschafte artikelen betaalt ben je zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Je kan geen gebruik maken van het Beweegcentrum totdat de achterstand is voldaan. Je toegangsdruppel wordt geblokkeerd.

7.7 Indien Balanza Beweegcentrum over dient te gaan tot het inschakelen van een incassobureau, ben je (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd met een minimum van € 40,00. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar is geworden, kan Balanza Beweegcentrum de wettelijke rente in rekening brengen

8. Privacy

8.1 Balanza Beweegcentrum verwerkt jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

8.2 De persoonsgegevens van de leden worden enkel en uitsluitend voor administratieve en commerciële doeleinden binnen Fitland gebruikt en worden niet aan derden verstrekt.

8.3 In de Privacyverklaring van Balanza Beweegcentrum wordt op een rijtje gezet welke gegevens door Balanza Beweegcentrum worden verwerkt, voor welke doeleinden Balanza Beweegcentrum dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. De laatste versie van de Privacyverklaring vind je op onze website.

9. Beëindiging of ontbinding/opschorting lidmaatschap

9.1 Je kunt het lidmaatschap tot 4 weken voor de einddatum van het contract schriftelijk opzeggen. Indien je dit niet doet, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van 4 weken. 

9.2 Je kan op de volgende manieren je lidmaatschap opzeggen:

 • E-Mailbericht 
 • Contactformulier op de website
 • Brief
 • Opzegformulier bij de balie

Als de opzegging in ons klantensysteem is verwerkt krijg je een bevestiging van de opzegging per e mail. 

9.3  Wanneer een een gezinslid opzegt, wordt de gezinskorting opnieuw berekend of komt te vervallen. Voor de overige Leden lopen de tarieven van het Lidmaatschap door en zullen, afhankelijk van het aantal gezinsleden, worden aangepast in tarief. 

9.4 Je kan de overeenkomst tussentijds kosteloos beëindigen op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander deugdelijk bewijs vereist is en met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

9.5 Je kan de overeenkomst tussentijds kosteloos beëindigen wanneer je verhuist en als gevolg daarvan een lange reistijd hebt (meer dan 20 km).

9.6 In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van Balanza Beweegcentrum het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden gepauzeerd. Pauzeren van het lidmaatschap is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander deugdelijk bewijs. Pauzeren kan nooit met terugwerkende kracht.

9.7 Bij het tijdelijk stopzetten van een lidmaatschap in combinatie met een gezinskorting, zal de gezinskorting bij de overige gezinsleden opnieuw worden berekend. Elk Lid kan afzonderlijk tijdelijk worden stopgezet. Het tijdelijk stopgezette Lid betaalt dan tijdelijk geen lidmaatschapsgeld.  

10. Bedrijfsfitness

10.1 Balanza Beweegcentrum is aangesloten bij Bedrijfsfitness Nederland. Leden kunnen via Bedrijfsfitness Nederland een lidmaatschap afsluiten. Wanneer lid een lidmaatschap via Bedrijfsfitness Nederland heeft afgesloten, moet deze ook via hen worden beëindigd.

11. Beëindiging lidmaatschap door Balanza

11.1 Balanza Beweegcentrum mag de overeenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling in de volgende situaties:

 • Als je niet (tijdig) aan je betalingsverplichtingen hebt voldaan, de machtiging tot SEPA automatische incasso wordt ingetrokken en/of een bedrag wordt gestorneerd
 • Indien je de huisregels niet naleeft, dan wel indien je de toegang is geweigerd of ontzegt. 
 • Indien Balanza Beweegcentrum haar onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door Balanza mogelijk met inachtneming van de opzegtermijn.
 • Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar

12. Klachten en Informatieverplichting

12.1 In geval van klachten met betrekking tot Balanza Beweegcentrum dien je je in eerste instantie te wenden tot de aanwezige medewerker. Daarna kan een afspraak met de manager gemaakt worden om over de klacht te praten en tot een oplossing te komen.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Je bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en jouw persoonlijke bezittingen in het Balanza Beweegcentrum. Balanza Beweegcentrum en/of haar medewerkers zijn dan ook niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte of gestolen voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Balanza Beweegcentrum of haar medewerkers. De aansprakelijkheid van Balanza Beweegcentrum is in ieder geval beperkt tot de naar aanleiding van het voorval eventuele maximale uitkering van een Balanza Beweegcentrum afgesloten verzekering.

13.2 Balanza Beweegcentrum is niet aansprakelijk voor verlies en diefstal van goederen of letsel ontstaan bij activiteiten of trainingen in of rond de accommodatie van het Balanza Beweegcentrum.

13.3 Balanza Beweegcentrum bewaard achtergelaten kleding of andere eigendommen twee maanden bewaard en worden na deze periode aan een goed doel geschonken.

13.4 Kinderen jonger dan 13 jaar hebben geen toegang tot de fitnessruimte. Kinderen tussen 13 en 16 jaar mogen de fitnessruimte alleen betreden onder begeleiding van een volwassene. Enig letsel bij kinderen en jeugd of schade aan eigendommen van kinderen en jeugd, ontstaan door (ongeoorloofde) toegang tot de fitnessruimte, is voor eigen risico.

14. Verplichtingen van Balanza Beweegcentrum

 • Balanza Beweegcentrum staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan het Lidmaatschap.
 • Balanza Beweegcentrum onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 • Balanza Beweegcentrum staat ervoor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 • Balanza Beweegcentrum zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
 • Balanza Beweegcentrum treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van haar leden.

15. Verplichtingen van leden

15.1 Leden houden zich aan de door Balanza Beweegcentrum gegeven instructies en de huisregels. De huisregels liggen ter inzage bij de balie van het Balanza Beweegcentrum en staan online op de website. Leden dienen medische contra-indicaties te melden aan Balanza Beweegcentrum..

15.2 Leden dienen de aanwijzingen van Balanza Beweegcentrum c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. 

15.3 Het is niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien leden onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen. Het is niet toegestaan te roken in het Balanza Beweegcentrum. 

16. Intellectueel eigendom

16.1 Alle door Balanza verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, recepten, trainingsschema’s, voedingsschema’s, e-books en opdrachten ten behoeve van de behandeling zijn intellectueel eigendom van Balanza en mogen niet vermenigvuldigd worden.

17. Slotbepalingen

17.1. Op alle door Balanza Beweegcentrum gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. De rechtbank Noord-Nederland is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

17.2. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.

18. Avondvierdaagse Kollum

Wandelregels:
Van iedere deelnemer aan de avondvierdaagse in Kollum wordt verwacht dat hij/zij:

• Zoveel mogelijk op de stoep en paden loopt en buiten de bebouwde kom aan de linkerkant van de weg loopt.
• Afval (denk aan snoeppapiertjes, lege blikjes of zakjes) meeneemt en niet achterlaat in de natuur of op wandelpaden.
• Andere weg- en wandelpadgebruikers niet hindert
• Zich niet wanordelijk gedraagt en niet gaat hardlopen
• Dieren, zoals koeien, schapen, herten, geiten enz. met rust laat.
• Weet dat mee doen aan deze avondvierdaagse is op eigen risico is en dat de organisatoren van de avondvierdaagse niet aansprakelijke gesteld kunnen worden bij ongevallen of vermissing van eigendommen.
• Bij deelname ga je akkoord met portretrecht, je zal nooit zonder toestemming hoofdonderwerp van een foto worden maar kan in groepen wel op de foto komen.