Privacyverklaring

Privacy beleid

Alles wat je met de medewerkers van Balanza bespreekt tijdens de intakegesprek en/of bij de uitvoering van diensten is vertrouwelijk. Om goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben we contact- en persoonsgegevens van je nodig. Balanza is verplicht zich te houden aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming . De Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Balanza handelt conform deze wet. Jouw persoonlijke gegevens worden enkel voor administratieve doeleinden gebruikt. Jouw contactgegevens worden alleen gebruikt om informatie omtrent de diensten van Balanza te verzenden. De contactgegevens kunnen in de toekomst worden gebruikt voor marketingdoeleneinden van Balanza. Je kunt dan te allen tijde aangeven dat je dit niet wilt. De contact- en persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden.

De rechten van de klant van Balanza Beweegcentrum

Je hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het  recht om (gedeeltelijke) vernietiging van jouw (medische) gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan jouw dossier.
 • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten / bezwaar aan te tekenen.
 • Het recht op dataportabiliteit, d.w.z. overdraagbaarheid van persoonsgegevens ; het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die Balanza van je heeft.
 • Het recht om een klacht in te dienen: indien er onverhoopt een klacht mocht zijn, kunt je daarvoor terecht bij dit formulier.

Als je gebruik wilt maken van deze rechten, dan kunt je dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of curator of mentor).

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen.

Balanza is volgens de AVG de verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens die in het Beweegcentrum plaatsvinden. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet Balanza als volgt:

De plichten van Balanza:

Jouw gegevens worden uitsluitend voor specifieke doeleinden verzameld, namelijk:         

 • Administratieve doeleinden; 
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;  
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. 
 • Het informeren d.m.v. nieuwsuitingen. 

 Grondslag voor deze persoonsgegevens is:  

 • De overeengekomen opdracht, schriftelijke aanmelding Lidmaatschap; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Balanza Beweegcentrum de volgende  persoonsgegevens van vragen: 

 • Voornaam en achternaam; 
 • Adresgegevens; 
 • Geslacht; 
 • Geboortedatum  
 • Telefoonnummer; 
 • E‐mailadres;  
 • Betalingsgegevens  

 Gegevens t.b.v. intake (waaronder medische gegevens);  

 • Informatie met betrekking tot het lidmaatschap; 
 • Naam werkgever mits u via uw werkgever bent aangesloten.  
 • Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van jouw verwerkt worden.
 • Je gaat hiermee akkoord door het tekenen van het lidmaatschapsformulier.
 • Alle medewerkers werkzaam binnen Balanza hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht.
 • Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen (zoals werken met inlogcodes op beveiligde pc’s met beveiligde software.
 • De strenge beveiligingseisen worden ook aan partijen gesteld die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken (zoals softwareleveranciers) middels verwerkersovereenkomsten.
 • Mocht er onverhoopt ergens een datalek plaatsvinden, melden wij dit binnen 48 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan jou.
 • Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat jijzelf hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. 
 • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.  
 • Jouw financiële gegevens bewaren wij gedurende de wettelijke termijn van 7 jaar.